บุคลากร

Noรหัสชื่อ-นามสกุลสังกัดงานตำแหน่งบริหาร
1041001 นาย สุวัฒนา ค่านคร    ผู้อำนวยการ
2041039 นาย สมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์    รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
3041040 นาย ดำรงค์ศักดิ์ สอนแจ้ง งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
4041085 นาง กนกวรรณ มัธยมานันท์    หัวหน้าฝ่ายบริหาร
5041088 นาง ชุติญา เล็กชะอุ่ม งานทรัพยากรบุคคล/งานเจ้าหน้าที่ 
6041089 นาง กนกวรรณ กิจรานนท์ งานการเงิน การบัญชี 
7041091 นางสาว อารมย์ ปัญญาธิโป งานพัสดุ 
8041122 นางสาว เมทินี ชลวานิช งานการเงิน การบัญชี 
9041250 นางสาว ประไพ นันทโกวัฒน์ งานทรัพยากรบุคคล/งานเจ้าหน้าที่ 
10042110 นาย เสน่ห์ ชุ่มเชย งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
11042114 นาย วสันต์ รักพันธ์ งานยานพาหนะ  หัวหน้ายานพาหนะ
12042116 นาย สมศักดิ์ สุขีเกตุ งานยานพาหนะ 
13042117 นาย มณฑล ชำนิ งานยานพาหนะ 
14042118 นางสาว ปิยดารัศม์ ประกายธนาพัฒน์ งานการเงิน การบัญชี 
15042120 นาง เพ็ญศรี สระบัว งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
16042121 นาง สุธาสินี ปิยะอรุณรัศม์   
17042134 นาง ธมกร สกุลปาวงศ์ งานพัสดุ 
18042135 นาย อาคม แสงจิตร งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
19043136 นางสาว สมมนัส เจริญกุล งานธุรการและสารรบรรณ 
20043143 นาย บุญช่วย ธงศรี งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
21043164 นางสาว อารียา ธีรชัย งานพัสดุ 
22043180 นางสาว อโณทัย วงศ์เลิศ งานพัสดุ 
23043210 นางสาว เสาวลักษณ์ ดีนี งานทรัพยากรบุคคล/งานเจ้าหน้าที่ 
24043214 นาย เจริญ สมยา งานยานพาหนะ 
25043242 นาง นงนุช อุ่นหวัง งานการเงิน การบัญชี 
26043253 นางสาว จิตรลัดดา สุ่มมาตย์ งานการเงิน การบัญชี 
27043258 นาย นิติ เกตุประทุม งานยานพาหนะ 
28043270 นางสาว จาริยา ณะเอียด