วัสดุสำนักงาน


                                      งบประมาณ ๒๕๕๙
Counter typePages - countPrice [฿]
Scan11,6550.00
B/W print (normal)409,160392,965.81
B/W copy (normal)73,39341,763.00
Color print (normal)4,47426,142.00
Color copy (normal)5,18430,978.00
Total503,866   (491,848.81)

   Device group - ID    Device group - name     Pages - count    Price [฿] 
1000000000000005 กลุ่มงานอำนวยการ 163,313.50 162,976.11 
1000000000000003 กลุ่มงานวิชาการ 58,079.00 58,079.00 
1000000000000007 ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ 49,495.00 49,495.00 
1000000000000008 ภาควิชาเทคนิคเภสัชกรรม 49,103.00 49,103.00 
1000000000000001 กลุ่มงานยุทธ์ศาสตร์และประกัน 48,367.00 36,687.20 
1000000000000006 ภาควิชาทันตสาธารณสุข 44,287.00 44,287.00 
1000000000000010 ภาควิชาการแพทย์แผนไทย 36,072.00 36,072.00 
1000000000000002 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 31,020.50 31,020.50 
1000000000000004 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 24,129.00 24,129.00ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
Counter typePages - countPrice [฿]
Scan4,4880.00
B/W print (normal)160,200159,319.00
B/W copy (normal)16,4179,838.60
Color print (normal)4362,613.00
Color copy (normal)2151,290.00
Total181,756 (173,060.59)

   Device group - ID    Device group - name     Pages - count    Price [฿] 
1000000000000005 กลุ่มงานอำนวยการ 60,183.50 52,084.20 
1000000000000003 กลุ่มงานวิชาการ 27,063.00 27,063.00 
1000000000000008 ภาควิชาเทคนิคเภสัชกรรม 20,079.00 20,079.00 
1000000000000007 ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ 18,827.00 18,827.00 
1000000000000006 ภาควิชาทันตสาธารณสุข 14,677.00 14,677.00 
1000000000000002 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 14,487.00 14,487.00 
1000000000000001 กลุ่มงานยุทธ์ศาสตร์และประกัน 11,399.00 10,813.40 
1000000000000010 ภาควิชาการแพทย์แผนไทย 9,796.00 9,796.00 
1000000000000004 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 5,234.00 5,234.00